Adjungerad doktorand (eller adjungerad licentiand) är en samlingsterm för forskarstudenter vars forskarutbildning sker i samverkan mellan akademin och en extern samverkanspartner.

Tillämpning

Under forskarutbildningen är den adjungerade doktoranden anställd hos den externa samverkanspartnern och får sin forskarutbildning finansierad helt eller delvis av denna. Beroende på den externa samverkanspartnerns tillhörighet kan adjungerade doktorander benämnas kommundoktorand, regiondoktorand, myndighetsdoktorand eller industridoktorand. Den adjungerade doktorandens forskning har ofta sin utgångspunkt i den externa samverkanspartnerns verksamhet och behov. I vissa fall är syftet med forskarstudierna inte att avlägga en doktorsexamen utan en licentiandexamen. I dessa fall benämns forskarstudenten istället adjungerad licentiand.

Adjungerad doktorand är ett exempel på personrörlighet inom forskning. Den adjungerade doktoranden är inskriven som doktorand vid en specifik fakultet eller institution eller vid en forskarskola som drivs av akademin tillsammans med externa samverkanspartners. Den adjungerade doktoranden är samtidigt anställd hos den externa samverkanspartnern, vilken även finansierar den adjungerade doktorandens lön. Den externa samverkanspartnern finansierar vanligtvis även andra under forskarstudierna tillkommande kostnader för tex. handledning, kontorsplats, forskningsinfrastruktur, konferenser och resor. Det förekommer även att den adjungerade doktorandens forskarutbildning samfinansieras av akademin och den externa samverkanspartnern, och/eller med hjälp av externa medel.

Den adjungerade doktorerandes forskning kan i varierande utsträckning vara förlagd både vid lärosätet och hos den externa samverkanspartnern/arbetsgivaren. Omfattningen av den adjungerade doktorandens forskarstudier kan variera och i många fall sker forskarstudierna på deltid vilket möjliggör för den adjungerade doktoranden att fortsätta arbeta deltid hos den externa samverkanspartnern/arbetsgivaren inom ramen för sin ordinarie tjänst. Den adjungerade doktorandens huvudhandledare kommer alltid från akademin. Den adjungerade doktorandens handledare kan dock vara anställd hos den externa samverkansparten.   

Adjungerade doktorander uppfattas ha ett mervärde för så väl akademin som den externa samverkanspartnern. Genom att finansiera adjungerade doktorander kan företag, kommun och landsting samt andra myndigheter kompetensutveckla sin personal. Samtidigt får universitet och högskolor genom adjungerade doktorander en inblick i den praktiska verksamheten vid företag och myndigheter och därmed också en bättre förståelse för behoven och utmaningarna utanför den akademiska sfären.Till skillnad från ”traditionella” doktorander som är finansierade och anställda vid lärosätet avkrävs ofta inte adjungerade doktorander institutionstjänstgöring i form av undervisning, handledning eller administration. Det kan därför vara av speciellt intresse för lärosätet att möjliggöra för adjungerade doktorander att undervisa och handleda studenter för att på så sätt ge de senare möjlighet att ta del av de adjungerade doktorandernas erfarenheter och kontakter utanför akademin.

Vid rekrytering av adjungerade doktorander har lärosätena det yttersta ansvaret att säkerställa så att antagna kandidater uppfyller akademiska kvalitetskrav. Adjungerade doktorander underställs därför samma formella krav och bedömningskriterier som doktorander i övrigt.  Det förekommer dock att akademin och den externa samverkanspartnern inte har samma syn på vilken kandidat som är mest lämplig. I dessa fall är det viktigt att akademin inte gör avkall på akademins kvalitetskrav för att tillgodose den externa samverkanspartens önskemål.I samband med rekrytering är det vidare viktigt att upprätta avtal mellan den adjungerade doktoranden, arbetsgivaren och akademin för att reglera sekretess, styrning och immaterialrättsliga förhållande relaterade till den adjungerade doktorandens forskning och dess resultat. 

Efter avlagd doktors- eller licentiandexamen önskar vanligtvis den adjungerade doktorandens arbetsgivare att denne återgår till sin tidigare tjänst. Där detta sker bidar den tidigare adjungerade doktoranden till att skapa goda förutsättningar för fortsatta samverkan mellan akademin och den externa samverkanspartnern bland annat genom att öka den så kallade ”mottagarkompetensen”. I vissa fall har dock adjungerade doktorander efter avlagd examen valt att stanna kvar inom akademin därför att den externa partnern/arbetsgivaren inte bedömts kunna erbjuda arbetsuppgifter som motsvarar den adjungerade doktorandens ökade kompetens.

Motsvarande engelsk benämning/översättning

External PHD-student

Referenser

Sveriges Kommuner och Landsting (2014) Kommundoktorander: Forskning i kommunens tjänst

Stockholms universitet (2017) Samverkan vid Stockholms universitet

Broström, A., Feldmann, A. och Blaus, J. (2015) KLOSS – Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan

Externa länkar

KTH om industridoktorander

ABB om industridoktorander