Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Genomslag

Från Samsyn
(Omdirigerad från Impact)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Begreppet genomslag avser ett lärosätes effekter utanför akademin: det är verkan av lärosätets verksamhet utanför akademin som i olika sammanhang påverkar samhället genom att resultatet av forskningen tillämpas och ger upphov till olika sociala, ekonomiska, miljömässiga eller kulturella effekter.

Tillämpning

Genomslag kan förstås i relation till begreppen samverkan och nyttiggörande och förhåller sig till varandra enligt följande: Universiteten har en uppgift att samverka med det omgivande samhället för att nyttiggöra forskningen. Genomslag kan ses som ett slags mått på hur väl samverkan och nyttiggörande fungerar. Genomslag, (Impact på engelska) är en benämning på effekter av forskningen på samhället som till exempel spridning, tillämpning, förfining, kommersialisering av forskningsresultat, tillika licens eller patent sprungna ur forskning. Genom samverkan och nyttiggörande kan genomslag uppnås.

Viktigt tillägg i den här sammanhanget är att genomslag avser effekter av lärosätets verksamheter både med direkt och indirekt koppling till forskning. En förutsättning för genomslag är att forskning sprids och att det sker ett kunskapsutbyte, genom lärande. Då kan ett lärosätes kunskap, till exempel i form av data och information med ursprung i forskningen, bli till tillgänglig kunskap som människor kan använda och ha nytta av. University of Oxford lyfter fram flera exempel på Reserach Impact på sin webbsida och betonar också begreppets mångsidighet och tidsaspekt som med nödvändighet måste beaktas: "The impact of some research is evident immediately, whereas in other cases it can take years, or even decades, before the true value becomes apparent. There are no simple predictors of potential benefit or outcomes, and no single measure of impact[1]."

Mäta genomslag

I utvärdering och bedömning av forskning används ibland termen forskningens relevans. Genomslag och relevans är närliggande begrepp men innebär inte nödvändigtvis samma sak då forskning kan vara högst relevant för industrin eller andra verksamheter utanför akademin men ändå inte ha ett faktiskt genomslag[2]. På samma vis är samverkan ett närliggande begrepp till genomslag men inte synonymt då samverkan kan förekomma, och vara fungerande och önskvärd, utan den leder till genomslag; samverkan är en förutsättning för genomslag men ingen garanti för att genomslag uppnås[2].

I många länder är forskningens genomslag, Research Impact, en indikator i utvärderingssystem som ligger till grund för forskningsfinansiering, och ett flertal modeller för att utvärdera forskningens genomslag finns utarbetade inom olika forskningsfält [3][4]. Gemensamt för utvärderingssystemen är metoder som syftar till kvalitetsbedömning och där är forskningens genomslag utanför akademien är en viktigt aspekt.[5] Systemen är tänkta att vara kvalitetsdrivande genom att premiera lärosäten som engagerar sig i att forskningsresultat når ut och kommer till nytta i samhället.

Engelsk översättning

Impact, Research Impact (Societal Impact of Science)

Referenser

Externa länkar

University of Oxford. Exempel på forskningens genomslag Research Impact: Impact case studies
AESIS, Network for Advancing & Evaluating the Societal Impact of Science