Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Programråd

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett programråd är ett rådgivande organ som är knutet till respektive utbildningsprogram vid ett universitet eller en högskola. Programrådets uppdrag är att utveckla och följa upp kvaliteten på programmet samt beakta utbildningens förhållande till det övriga samhället och arbetsmarknaden.

Tillämpning

Ett programråd har till uppgift att bidra till utvecklingen av, uppföljning av kvaliteten och föreslå förändringar av innehållet i utbildningsprogrammet[1]. I ett programråd sitter programansvarig för utbildningsprogrammet, lärare som undervisar på programmet, studenter som läser programmet samt externa representanter från den eller de bransch/er som utbildningen är relevant för[2][3]. Ett programråd ska också initiera och samordna långsiktig programutveckling och ta hänsyn till utbildningens relevans i förhållande till det övriga samhället och arbetsmarknaden. Detta är också varför det bör finnas representation från relevanta branscher i ett programråd. Dessa representanter kan bidra med värdefull kunskap kring vad branschen efterfrågar i fråga om kunskap och kompetens hos nyutexaminerade studenter.[4] För studenterna innebär utgör programrådet ett av de forum där studenterna själva har inflytande över sin utbildning, något som regleras i högskolelagen § 4a[5].

Vanligt är att programråden har möten 1-2 gånger per läsår, men detta varierar mellan program och lärosäten.

Vid vissa lärosäten motsvaras programråd av begreppen utbildningsråd eller branschråd[6]. Men samma begrepp kan också användas olika vid olika lärosäten. Vid Högskolan i Gävle är ett utbildningsråd ett rådgivande organ med externa representanter[7]. Vid Linnéuniversitet är ett utbildningsråd ett beredande organ, med studentrepresentation men ingen extern representation från branschen, och beslut i ärenden fattas av fakultetsstyrelsen eller dekanen[8]. Vid Umeå universitet ingår inga externa representanter i ett programråd[9], däremot ingår sådana i de så kallade branschråden[9]. Vid Stockholms universitets lärarutbildningar skiljer man på programråd och utbildningsråd, men ingen omfattar representanter från branschen[10]. Vid Linköpings universitet ingår branschrepresentanter i till exempel systemvetenskapliga kandidatprogrammet och programmet för IT och Management[11].

Från ett samverkansperspektiv ligger fokus på de organ/råd med extern representation, här representerat av begreppet programråd. Inom utbildningssamverkan är dessa ett exempel på hur lärosäten kan samverka med näringsliv/bransch. Programråden är ett exempel på hur det både det omgivande samhället, och studenterna kan vara med och påverka den utbildning som ges vid universitet och högskolor.

Motsvarighet i engelskan

Den engelska motsvarigheten för programråd är Programme Advisory Board.

Referenser

 1. ”Programråd”. Luleå tekniska högskola. https://www.ltu.se/student/Planera/Min-utbildning/Mitt-program/Programrad-1.156429. Läst 18 mars 2019. 
 2. ”Funktionsbeskrivning för programråd”. Linnéuniversitetet. https://medarbetare.lnu.se/contentassets/a046b73e00a14781bf1e1310dfd961ba/beslut_funktionsbeskrivning_programrad_160523.pdf. Läst 6 februari 2023. 
 3. ”Programråd”. Chalmers Studentportalen. https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/teknisk_fysik/Sidor/Programr%C3%A5d.aspx. Läst 6 februari 2023. 
 4. ”Regler för programråd vid utbildningsvetenskapliga fakulteten”. Göteborgs Universitet. https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1611/1611674_regler-fo--r-programra--d-vid-utbildningsvetenskapliga-fakulteten--v-2016_759.pdf. Läst 6 februari 2023. 
 5. ”Högskolelag (1992:1434)”. Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434. Läst 6 februari 2023. 
 6. ”Branschråd”. https://www.mdh.se/hvv/akademin/branschrad-1.11701. Läst 31 oktober 2018. 
 7. ”Utbildningsråd”. https://hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/Utbildningsrad.html. Läst 6 februari 2023. 
 8. ”Utbildningsråd”. https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/organisation/fkh/organisation/utbildningsrad/. Läst 6 februari 2023. 
 9. 9,0 9,1 ”Programråd”. Umeå universitet. https://www.umu.se/student/mina-studier/byggteknik/programrad/. Läst 18 mars 2019. 
 10. ”Programråd och utbildningsråd”. Stockholms universitet. https://www.su.se/lararutbildningar/om-oss/organisation/2.45518. Läst 18 mars 2019. 
 11. ”Programråd”. Linköpings universitet. https://old.liu.se/utbildning/pabyggnad/F7MIT/student/programrad?l=sv. Läst 18 mars 2019.