Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Ansvarsfull forskning

Från Samsyn
(Omdirigerad från RRI)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ansvarsfull forskning och innovation eller RRI (Responsible Research and Innovation) är ett begrepp som lyfter fram den etiska dimensionen av samverkan. Det handlar om att forskning och innovation ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt och med samhällets behov och utmaningar i fokus.

Tillämpningar

Ansvarsfull forskning och innovation är ett policyrelaterat begrepp som etablerades i samband med EU:s forskningsramverk Horisont 2020 och är kopplat till kommissionens uppdrag att uppmuntra forskning och samverkan som kan bidra till att lösa de samhällsutmaningar som identifierats inom FN:s agenda 2030.[1][2] I samband med detta har man velat se ett utökat ansvarstagande från forskarsamhällets sida för hur forskning och innovation tas emot och nyttiggörs. Avsikten med utlysningen var därför att befordra forskningsmetoder med en samverkanskomponent som kan göra att forskning och innovation drivs med samhällets behov och utmaningar i fokus, utan att blunda för de nya problem och etiska dilemman som skapas av kunskapsutvecklingen.[3]

För att uppmuntra till ansvarsfull forskning och innovation har EU lyft fram sex huvudområden som RRI-processer inom offentlig och privat sektor bör fokusera på:

 • Samverkan: Se till att alla som borde vara involverade i diskussionen - i samhället i stort, andra forskare samt beslutsfattare - är insatta i problematiken
 • Jämställdhet: Säkra att jämställdhet råder genom hela forsknings- och innovationsprocessen
 • Vetenskaplig förståelse (i skolan): Se till att att framtidens forskare har den kunskap och de verktyg som behövs för att befordra processen
 • Tillgänglighet/Open Access: Se till att forsknings- och innovetionsprocessen är transparent och tillgänglig, vanligen via internet
 • Etik: Säkra samhällsrelevansen genom att se till att forskning och innovation bedrivs enligt högsta etiska standard.
 • Styrning: Ansvaret för att innovationer inte får skadliga eller oetiska effekter bör ytterst ligga hos beslutsfattarna[4]

I Sverige utgjorde intresseföreningen Vetenskap och allmänhet under åren 2014-2016 navet för projektet RRI Tools som utvecklade en webbaserad verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation riktad till forskare, civilsamhälle, näringsliv, utbildare, myndigheter och beslutsfattare.[5]

Undersökningar visar att många forskare är skeptiska till policyrelaterade begrepp som RRI, men att de flesta ändå tillämpar ett ansvarstagande nedifrån och upp-orienterat perspektiv i sitt praktiska arbete.[6]

Engelsk motsvarighet

Responsible Research and Innovation

Referenser

 1. ”Responsible Research and Innovation”. Horizon 2020, European Commission. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation/. Läst 13 februari 2019. 
 2. Von Schomberg, Rene (2013). ”"A vision of responsible innovation"”. R. Owen, M. Heintz and J Bessant (eds.) Responsible Innovation. John Wiley. https://philpapers.org/archive/VONAVO.pdf 
 3. Fredman, Pam (2019). En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6. sid. 116. https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196 
 4. ”What is responsible innovation, and why should tech giants take it seriously?”. TechRadar. https://www.techradar.com/news/what-is-responsible-innovation-and-why-should-tech-giants-take-it-seriously. Läst 2 december 2019. 
 5. ”RRI Tools - en verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation”. Vetenskap och allmänhet. https://v-a.se/paverkan-och-utvecklingsarbete/rri-tools/. Läst 13 februari 2019. 
 6. Davies, S. Gleerup, C., Horst, M. (2017). ”´Nothing really responsible goes on here’:scientists’ experience and practice of responsibility”. Journal of Responsible Innovation, vol. 4, issue 3. (Routledge, Taylor & Francis Group). 

Externa länkar

Vetenskap och allmänhet

RRI Toolkit