Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Skolsamverkan

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skolsamverkan innebär en organiserad samverkan mellan skolor och lärosäten, i syfte att gemensamt arbeta för skolutveckling och kunskapsutveckling kopplad till både skolans värld och akademin.

Tillämpningar

Skolsamverkan i olika former är idag en viktig uppgift för universitet, högskolor och skolans värld. Det kan till exempel röra sig om forskarskolor, kurser för aktiva lärare, föreläsningar och gemensamma aktiviteter inom forskningskommunikation.

Skolsamverkan hör ihop med etableringen av regionala utvecklingscentrum. I budgetpropositionen för 1997 bedömde regeringen att det var angeläget att skapa regionala utvecklingscentrum (RUC) i syfte att stärka lärarutbildning och skapa möjligheter till fortbildning och vidareutbildning för lärare.[1] I propositionen framgick också att RUC skulle vara ett forum för högskola, skola och förskola i gemensamma frågor om grundutbildning, kompetensutveckling, forskning osv. Utvecklingen av RUC beskrivs och diskuteras i proposition 2009, 10:89, Bäst i klassen - en ny lärarutbildning .[2] Där framgår också att i 1997 års regleringsbrev till universitet och högskolor angav regeringen att lärosäten som bedriver lärarutbildning ska medverka i uppbyggnaden av regionala centrum för skolutveckling. Kravet att organisera samverkan mellan lärosäten och skolans värld i form av RUC fanns kvar fram till riksdagsbeslutet om ny lärarutbildning 2010. Det innebär att sådan samverkan nu organiseras under olika namn, och "skolsamverkan" är ett sådant. Andra exempel på begrepp är PUD - pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna - och ett annat är RucX vid Högskolan i Gävle. Vid Linköpings universitet används begreppet LiU skolsamverkan. De 21 lärosäten som är engagerade inom långsiktig skolsamverkan har ett gemensamt nätverk: RUC-nätverket.[3]

Skolsamverkan i organiserad form finns därför vid många lärosäten och har funnits relativt länge. Exempelvis startade RUC i Karlstad 1997 som en samverkan mellan Karlstad universitet och en rad medlemskommuner. RUC i Karlstad har som syfte att: "skapa en mötesplats för medarbetare inom skol- och förskoleverksamhet, för lärarutbildare och för forskare, där olika perspektiv kan ge upphov till nya kunskaper och lösningar på problemen inom de olika verksamheterna".[4] Inom PUD vid Högskolan Dalarna samverkar högskolan och regionens huvudmän inom verksamhetsförlagd utbildning, lärares fortbildning och forskning. Man bedriver bland annat forskning i form av en licforskarskola vid namn Skolnära, och i den verksamheten bidrar medlemskommuner till finansieringen[5]. Uppdragsutbildning utgör på många lärosäten en central del av skolsamverkan, t ex vid Högskolan i Borås och Mälardalens högskola.[6][7]

Ofta är skolsamverkan knuten till lärarutbildning, men inte alltid. Ett exempel finns vid Linköpings universitet där Nämnden för skolsamverkan är verksam inom teknisk fakultet. De arbetar i samverkan med grund- och gymnasieskola för att stimulera elevers intresse för naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap. [8] Ett konkret samarbetsprojekt kallas "mattecoach på nätet", där lärarstudenter ger elever läxhjälp via en chattfunktion.[9]

Engelsk motsvarighet

University – school collaboration

Referenser