Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Strategiska partnerskap

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett strategiskt partnerskap är ett långsiktigt åtagande för ett lärosäte tillsammans med en partnerorganisation utanför högskolesektorn. Utmärkande är att det är lärosätesövergripande, använder en mångfald av samverkansformer, har gemensamma strategiska målsättningar och ledningarnas engagemang och delaktighet.

Tillämpning

Ett strategiskt partnerskap är ett lärosätesövergripande formaliserat samarbete med en partnerorganisation utanför akademin. En utgångspunkt i det arbetet är Högskolelagens formulering att universitet och högskolor ska ”informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.”[1] Det finns några utmärkande drag som särskiljer sådana avtal från exempelvis en institutions samverkansavtal med en arbetsgivare om verksamhetsförlagda utbildningsplatser.

Strategiska partnerskap kännetecknas av:

 • ledningarnas engagemang och delaktighet
 • ömsesidiga långsiktiga åtaganden
 • gemensamma mål och utmaningar
 • en mångfald av samverkansformer och gemensamma aktiviteter
 • ömsesidig nytta och värden som ingen part ensam kan uppnå[2]

Med begreppet "lärosätesövergripande" avses att samverkan omfattar flera av ett lärosätes inriktningar, exempelvis vård, humaniora och teknik.

Strategiska partnerskap mellan lärosäten och olika samhällsaktörer finns inom näringsliv, offentlig sektor och idéburen sektor[3]. Inom aktuell forskning finns följande beskrivning av flera av de avtal som utvecklats när det gäller strategiskt partnerskap i Sverige:

 • har betydande omfattning, det vill säga involverar flera fakulteter och omfattar olika frågeställningar och utmaningar
 • är förväntat långsiktiga
 • involverar både utbildning och forskning
 • fastställer former för samverkan på hög nivå mellan parterna
 • har gemensam utvärdering av partnerskapet
 • fastställer resurser som respektive partner avsätter under avtalstiden[4]

Några konkreta exempel

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Chalmers tekniska högskola är två lärosäten som var tidigt ute med att etablera strategiska partnerskap. KTH har exempelvis strategiska partnerskap med bland andra Skanska, ABB, Scania och även Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Målet med deras strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för utveckling, höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärka innovationsförmågan hos studenter, lärare, forskare och partner.[5]

Chalmers har partnerskap med ett femtontal organisationer, bl.a. ABB, Göteborg Energi, HSB Living Lab och IVL Svenska Miljöinstitutet. Lärosätet formulerar det som att "en av de saker som skiljer de strategiska partnerskapen från andra typer av samarbeten, är att de knyter ihop samverkan på ledningsnivå med konkreta projekt".[6]

Projektet Ride the Future är ett konkret exempel på vad strategiskt partnerskap kan leda till. Det genomförs i samverkan mellan bland andra Linköpings universitet och den strategiska samverkanspartnern VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). I det projektet har parterna ett gemensamt forskningsprojekt med utgångspunkt i en självkörande buss, som en del av arbetet för hållbar mobilitet. Bussen är tänkt att utgöra en utgångspunkt för en rad olika forskningsansatser, bland annat handlar forskningen om människors relation kring transporter. Även forskningsområden inom kognitionsvetenskap och simulering berör. I projektet deltar Linköpings kommun, som också är en strategisk samverkanspartner, Östgötatrafiken, Linköping Science Park, RISE, Transdev och Akademiska Hus.[7]

SPETS - ett projekt för utveckling av strategiska partnerskap

Under 2018-2020 driver sexton lärosäten ett Vinnova-finansierat projekt kallat SPETS (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan). Syftet är att bidra till lärosätens förmåga att på ett strukturerat, målinriktat och kommunikativt sätt skapa långsiktiga och värdefulla relationer med strategiskt viktiga, utvalda externa aktörer och ska på sikt skapa högre kvalitet och relevans i utbildning och forskning..[8][9]

Ytterligare exempel på strategiska partnerskap

Information om strategiska partnerskap finns på många lärosätens samverksanssidor på webben. Här är några exempel:

 • Stockholms universitet: Stockholms stad, Region Stockholm, RISE (Research Institutes of Sweden) och Kungliga Dramatiska Teatern.[10]
 • Mälardalens högskola: ABB, Bombardier, Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Region Sörmland, Region Västmanland, Vafab Miljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.[11]
 • Umeå universitet: Region Västerbotten, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun och Volvo Lastvagnar.[12]


Engelsk översättning

Strategic partnership[13]

Referenser

 1. ”Högskolelagen 1992: 1434”. Utbildningsdepartementet. sid. Kapitel 1, paragraf 2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434. Läst 23 november 2020. 
 2. Eriksson, H. (Red) (2020). Handledning för strategiska partnerskap. Strukturerad samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
 3. Eriksson, H. (Red) (2020). Handledning för strategiska partnerskap. Strukturerad samverkan mellan akademin och det omgivande samhället.. Utbildningsdepartementet 
 4. Brorström, A, Feldmann A, Kaulio, M (2019). ”Structured relations between higher education institutions and external organisations: opportunity or bureacratisation?”. Higher Education 78:575–591.. 
 5. https://www.kth.se/samverkan/partnerskap/strategiska-partnerskap-1.375589
 6. ”Strategiska partnerskap - Chalmers”. https://www.chalmers.se/sv/samverkan/strategiska-partnerskap/Sidor/default.aspx. Läst 6 november 2020. 
 7. ”Ett rullande forskningsprojekt”. https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.767925?l=sv. Läst 23 november 2020. 
 8. ”SPETS. Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan.”. K3-Projekten. https://k3-projekten.se/project/spets/. Läst 24 februari 2020. 
 9. Eriksson, H. (Red) (2020). Handledning för strategiska partnerskap. Strukturerad samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Linnéuniversitetet.
 10. ”Samarbeten och samhällsutveckling - Stockholms universitet”. https://www.su.se/om-universitetet/samarbeten-och-samh%C3%A4llsutveckling. Läst 6 november 2020. 
 11. ”Plattformar - Mälardalens högskola”. https://www.mdh.se/samverkan/plattformar. Läst 6 november 2020. 
 12. ”Strategiska partnerskap”. https://www.umu.se/samverkan-och-innovation/samarbeta-med-oss/strategiska-partnerskap/. Läst 6 november 2020. 
 13. Frølund, Lars; Riedel, Max F. (2018). Strategic Industry-University Partnerships: Success-Factors from Innovative Companies. Academic Press. https://www.elsevier.com/books/strategic-industry-university-partnerships/frolund/978-0-12-810989-2