Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Tillämpad forskning

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tillämpad forskning avser forskning som bedrivs i syfte att forskningsresultatet omedelbart eller inom en snar framtid ska kunna tillämpas praktiskt för att lösa ett direkt problem som samhället står inför.

Tillämpning

Tillämpad forskning bedrivs för att förklara och erbjuda en lösning på aktuella problem i samhället. Motsatsen till tillämpad forskning är grundforskning som bedrivs för att förutsättningslöst söka ny kunskap om hur världen är beskaffad utan några omedelbara krav på tillämpning av resultatet.

Där grundforskningen ofta sker i en kontrollerad laboratoriemiljö utan tidspress och krav på ett entydigt resultat, sker den tillämpade forskningen för det mesta under vetenskapligt mer svårkontrollerade omständigheter med krav på snabba och tydliga svar.

Grundforskningen och den tillämpade forskningen skiljer sig inte bara åt vad gäller syfte och resultat utan också i fråga om uppdragsgivare samt vem som utför och finansierar forskningen. Inom grundforskningen utförs forskningen oftast av forskare anställda vid universitet och högskolor och med staten som huvudsaklig finansiär. I dessa fall är det vanligtvis forskaren och forskarsamfundet som självt initierar forskningen och självständigt väljer frågeställning och metod. Inom den tillämpade forskningen kan forskningen ske vid universitet och högskolor, men även vid och inom myndigheter, privata forskningsinstitut, företag och organisationer. Forskningen finansieras av ”beställaren” och forskaren är vanligtvis mer styrd av dennes önskemål och krav gällande tidsram, frågeställning och metod[1][2].

Även om tillämpad forskning på många sätt är väsensskild från grundforskning bygger samtidigt tillämpad forskning på och är beroende av resultatet från grundforskning. Man kan därför säga att även grundforskning på lång sikt kan leda till tillämpningar forskaren som inte förutsåg eller strävade efter vid forskningens genomförande. Likaså leder i vissa fall tillämpad forskning inte bara till lösningar i form av nya produkter, lösningar, metoder och arbetssätt utan även till ny kunskap[3][4][5][6].

Engelsk översättning

Applied Research

Referenser