Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Tvärvetenskap

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tvärvetenskap innebär ämnesöverskridande forskning som integrerar två eller flera discipliner genom vetenskapligt samarbete mellan forskare.

Tillämpningar

Tvärvetenskap är en allmän benämning på olika forskares samarbete på ett sätt som integrerar flera vetenskapliga discipliner. Samarbetet kan bedrivas på olika nivåer, från större forskningsprojekt till mindre samarbeten. Tvärvetenskapliga projekt blir allt vanligare eftersom det finns ett behov av flera olika slags kunskaper och metoder för att bedriva forskning. Med sin gränsöverskridande innebörd utmanar begreppet synen på discipliner som separerade, vilket ibland kan göra det svårt att avgränsa olika forskningsfält från varandra.[1]

Det finns flera drivkrafter som ligger till grund för tvärvetenskap. Den främsta drivkraften är behovet av samarbeten utifrån en tillfällig efterfrågan på kunskap hos forskare. Denna typ av interdisciplinärt samarbete kan dock vara svår att upprätta fasta strukturer för, men ökar ändå inom de flesta områden. En annan drivkraft är samhällsrelevansen, som ofta är mer organiserad genom forskningsprogram. Ytterligare en form av tvärvetenskap är den teknoekonomiska, som stöds av forskningsstiftelser som VINNOVA och SSF.[1]

Tvärvetenskap kan bedrivas interdisciplinärt och multidisciplinärt. Interdisciplinär tvärvetenskap innebär integrerade samarbeten mellan forskare från olika discipliner där man arbetar för ett gemensamt mål och med gemensamt utvecklade metoder. Vid multidisciplinär tvärvetenskap arbetar forskare ofta parallellt med olika metoder och discipliner, vilket kan leda till att nya discipliner och teorier utvecklas. Ibland kan tvärvetenskap anses främst representera interdisciplinär forskning, medan multidisciplinär forskning snarare kan benämnas som mångvetenskap.[2]

Exempel på tvärvetenskaplig forskning

Digitalisering och hållbarhet är teman som ofta kräver tvärvetenskapliga ansatser på grund av dess komplexa karaktärer. Ett exempel är det nationella forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser som innefattar flera olika aktörer och intressen.[3] Forskningsprogrammet har inrättats av Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen 2020.[4] Ett annat exempel är forskning om hållbara livsmedelssystem vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Future Food.[1] Hållbarhetsutmaningar är av sådan komplex karaktär att de sällan kan lösas genom enskilda discipliner. Ett tredje exempel är utbildningsvetenskap som befinner sig i gränssnittet mellan flera ämnesdiscipliner som historia eller språkvetenskap tillsammans med didaktik.[5]

Engelsk motsvarighet

interdisciplinarity, multidisciplinarity

Referenser