Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Forskningssamverkan

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Forskningssamverkan avser forskningsrelaterade aktiviteter som sker i samarbete mellan universitet/högskolor och externa samverkanspartners tillhörande privat, offentlig och idéburen sektor.

Tillämpningar

Vid forskningssamverkan samarbetar akademiskt förankrade forskare med ickeakademiska partners så som företag, myndigheter och idéburna organisationer. Samarbetet är ofta kopplat till ett konkret forskningsprojekt och kan då inkludera gemensam ansökan om forskningsanslag, samfinansiering, gemensam problemformulering, delning av empiri och gemensam empiriinsamling, gemensam bearbetning och tolkning av empiri, samt samproduktion och sampublicering. Forskningssamverkan inom ramen för ett konkret forskningsprojekt behöver samtidigt inte inbegripa samarbete under alla delar av forskningsprocessen.

Vissa forskningsprojekt har en forskningsdesign och ett syfte som förutsätter forskningssamverkan med externa partners för att över huvud taget kunna genomföras. Så är till exempel fallet med deltagarbaserad forskning, medborgarforskning och aktionsforskning.

Andra exempel på forskningssamverkan är följeforskning, uppdragsforskning och personrörlighet.

Forskningssamverkan kan också ske på en mer lärosätes- eller fakultetsövergripande nivå och exempelvis inkludera samarbete med ickeakademiska partners kring anskaffande och drift av gemensam forskningsinfrastruktur. Ett annat exempel är forskarskolor som drivs i samarbete mellan akademin och en extern samverkanspart och där adjungerade doktorander och adjungerade licentiander genomgår forskarutbildning.

Engelsk motsvarighet

Research collaboration.

Referenser