Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Merut

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Grundläggande begrepp - förslag 200330

Dimensionering

Matchning


Kvalitet

Relevans


Avnämare

Intressent


Utbildning

Yrke

Bransch


Branschråd

Programråd

Merutrelaterade begrepp som finns i UHR:s ordbok

Avancerad nivå (Jämför: forskarnivå, grundnivå, högskoleutbildning på avancerad nivå)

Campusutbildning (Anmärkning: Det förekommer i huvudsak tre begrepp för att beskriva utbildningsformer inom högskoleväsendet: campusutbildning, distansutbildning, nätbaserad distansutbildning.)

Distansutbildning (Anmärkning: Om man vill vara tydlig bör man använda webbaserad distansutbildning eller nätbaserad distansutbildning. Ordet distansstudier bör inte användas som fackterm för detta begrepp.)

Flexibel utbildning (Anmärkning: Associeras ofta med distansutbildning och bruk av it-stöd i undervisningen, men är mer övergripande.)

Forskarnivå (Jämför: avancerad nivå, grundnivå)

Fristående kurs (Jämför: kurs, utbildningsprogram. Anmärkning: Tidigare kunde enstaka kurs användas för detta begrepp.)

Generell examen (Anmärkning: Vilka olika generella examina som finns och vad som krävs för dem anges i examensordningen. Notera särskilt ekvivalensanmärkningen på sidan!)

Grundnivå (Anmärkning: Använd inte grundutbildningsnivå eller kandidatnivå som synonym till grundnivå.)

Konstnärlig examen

Kursplan (Anmärkning: Använd inte studieplan för detta begrepp.)

Legitimationsyrke (Se: reglerat yrke.)

Myndighet

Professionsutbildning (Anmärkning: En professionsutbildning är en utbildning med yrkesinriktning som vanligen ges i form av en högskoleutbildning.)

Reglerat yrke (Ibland används legitimationsyrke för vissa av de yrken som i lagen benämns reglerat yrke.)

Utbildningsplan/syllabus survey (Anmärkning: Använd inte studieplan i stället för utbildningsplan.)

Utbildningsprogram

Yrkesexamen (Anmärkning: Benämningen yrkesexamen används både inom gymnasieutbildningen och högskoleutbildningen. Om man vill vara tydlig bör man ange utbildningsnivå.)

Ämnesföreträdare (Jämför: ämnesansvarig/programansvarig.)

Merutrelaterade begrepp som finns i Samsynwikin

adjungerad lärare/doktorand

alumn

arbetsintegrerat lärande

avnämare

branschråd

dimensionering av utbildning

intressent

kompetensutveckling

kvalitet

kvalitetssäkringssystem

livslångt lärande

matchning

praktik/VFU

programråd

personrörlighet

relevans

självständigt arbete

uppdragsutbildning

Merutegna begrepp

CDIO- Conceive-Design-Implement-Operate

Conceive-Design-Implement-Operate är ett ramverk för utveckling av ingenjörsutbildning. Akronymen CDIO är tänkt att representera hela livscykeln för en produkt, en process eller ett system, från att man har identifierat ett behov eller fått en idé, till att man utvecklar, implementerar (bygger), tar i bruk, använder och slutligen avvecklar produkten/processen/systemet.  CDIO-ramverket består av två huvuddelar:

  • En karakterisering av rollen för en ingenjör.
  • Dokumenterade mål för utbildningen, i form av kunskaper och färdigheter, och dess utformning, samt strukturerade arbetssätt och verktyg för att bedöma till vilken grad målen uppfylls och för att utveckla utbildningen till en högre grad av måluppfyllelse.

CDIO-ramverkets utgångspunkt är följande karakterisering av ingenjörsrollen:

We believe that every graduating engineer should be able to Conceive-Design-Implement-Operate complex value-added engineering products, processes, and systems in a modern, team-based environment. [1]

Utgående från denna karaktärisering ställs frågorna:

  • Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor förväntas av de ingenjörer som utexamineras?
  • Hur utformas ett utbildningsprogram som möjliggör för studenterna att nå dessa mål?

Inom CDIO-ramverket hanteras dessa frågor med hjälp av måldokumenten

  • The CDIO Syllabus
  • The CDIO Standards

vilka kan ligga till grund för ett systematiskt programutvecklingsarbete.[2]

UHR:s ordbok för den högre utbildningen

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen.

Analytic Quality Glossary

Analytic glossary of issues related to quality in higher education, Quality Research International

TVETipedia Glossary

The TVETipedia glossary (UNESCO/UNEVOC) is a collection of terms that are commonly used in the area of Technical and Vocational Education and Training. This glossary provides definitions and background information from various trustworthy sources.

Referenser

  1. Crawley E., Malmqvist J., Östlund S., Brodeur D., and Edström K. (2nd edition, 2014). Rethinking Engineering Education. The CDIO Approach. Springer 
  2. ”En kortfattad introduktion till CDIO”. Linköpings universitet. https://www.lith.liu.se/internwebb/cdio?l=sv#Vad%20%C3%A4r%20CDIO. Läst 13 februari 2020.