Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Projektgemensamt

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Här samlar vi information om möten, evenemang och resurser.


Spridningsaktiviteter HT2020

Vad gör ni vid ert lärosäte i höst för att sprida kännedom om Samsynwiki?

 • 3-5 aktiviteter per lärosäte
 • Vad? När? Målgrupp?

SU:

 • Juni: Artikel och film publicerad på SU-webben.
 • Augusti: Artikel om Samsynwiki i Komm-nätverkets nyhetsbrev (SU-internt).
 • Sept: Presentation av wikin för Komm-avd.
 • Okt: Ev. presentation för Forskningsstöd/motsv. målgrupp

HiG:

 • Sep/okt: Information Kommunikationsavdelning + nyhetsgruppen på HiG
 • Sep./okt: Sida om Samsyn under Samverkan på hig.se (ev. gemensam sida med övriga K3-projekt på HiG)
 • Nov: Informera på möte med samtliga utbildningsledare
 • Nov: Ev informera på ws med vetenskapliga ledare på Hig


Liu:

 • September: Lägga upp Samsyn-filmen på en lämplig webbplats och skriva texter till LiU-nytt. Målgrupp: LiU-anställda i allmänhet
 • September: I samarbete med övriga K3-projekt inom LiU skriva ett samlat dokument om lärdomarna från projekten. Målgrupp: Universitetsledningen. Tanken är att dokumentet kommer att utgöra en del av LiU:s kommande strategiarbete som vår nya rektor ska leda.
 • September - oktober: Göra en poster i både digital form och pappersform i samråd med övriga K3-projekt inom LiU (en poster för varje projekt). Postrarna ska användas i vårt samverkanshus och vid sessioner av olika slag, t ex för forskare. Målgrupp: samverkansintresserade inom LiU och våra samverkanspartner.
 • Oktober - november: Genomföra (troligen digitala) workshoppar kring Samsyn-wikin. Målgrupper: Kommunikations- och marknadsavdelningen och LiU:s samverkanskoordinatorer.

Chalmers:

Oru:

Mau:

 • Få upp filmen på hemsidan. (Målgrupp: externa samverkanspartner. Tid: höst)
 • Sammanställa var på hemsidan Samsynswikin finns, samt utreda behov av ytterligare länkning. (Målgrupp: internt och externt, lite studenter. Tid: höst)
 • Arbeta in Samsynwikin i Universitetets interna forskningsansökningsstöd samt utbildningar för forskare. (Målgrupp: egna forskare. Tid: sen höst/vår)
 • Prata med samverkansplattormar som ISU och MSI, samt gränsgångare om att ta stöd från Wikin. (Målgrupp: etablerade samverkanspartners, egna forskare och lärare. Tid: höst)


Grundläggande samverkansbegrepp enligt beslut 17 april 2020

Avnämare

Genomslag

Intressent

Kunskapstillgång

Nyttiggörande

Samhällsutmaningar

Samskapande

Samverkan

Tillgängliggöra

Öppen vetenskap

Grundläggande begrepp - förslag till narrativ

Dagen stora samhällsutmaningar kräver samverkan för att kunna lösas. Samverkan kan vara när ett antal aktörer, utifrån sina kunskaper och förutsättningar, tar sig an en utmaning och i sitt samskapande ägnar sig åt kunskapsutveckling och kunskapsöverföring. När olika samhällssektorer/relevanta parter/intressenter och avnämare samverkar ökar möjligheterna, genom nyttiggörande och värdeskapande, till en hållbar samhällsutveckling.

K3-kontakter

Vi har delat upp mellan oss att ta kontakt med övriga K3-projekt enligt nedan. Notera när du haft kontakt och hur utbytet fortskrider!

K3-projekt AP Kommentar (ange åtminstone om kontakt tagits) Relaterade begrepp
ESAIM 4 Självständigt arbete
LUPP 4 Livslångt lärande

Uppdragsutbildning

MerUt 4/PL Gemensam workshop med Samsyn 1 februari 2019. Bearbetade begrepp: alumn, intressent, praktik, programråd. Gemensamma workshops om enskilda begrepp per zoom maj 2020. Kvalitet

Relevans

Nya Vägar 4 Livslångt lärande
ARCS 5 Medborgarforskning
PAUS 5 Personrörlighet
SKÖN 5/PL Workshop på Vinnova 27/11 2019. Bearbetade begrepp: samverkan, samverkansuppgiften, genomslag, nyttiggörande, värdeskapande Kvalitetssäkringssystem

Nyttiggörande

IMP 6 Har läst och givit synpunkter på urval av begrepp med flera goda kommentarer, inkl. tips på underlag (läsning). Kunskapstillgångar
MerSam 6/PL Gemensam workshop på K3K-möte inför HSS 8 maj 2019. Inspel till samverkansbegreppet. Samverkansskicklighet
SAFIR 6 "Samverkanscheck" redigerad 200820. Nyttiggörande

Samverkanscheck

AGERA 7 Har givit synpunkter (v. 44) på en rad begrepp, framför allt "Samhällsutmaning", där vi föreslås att vidga begreppet. De föreslog också "Samhällsutveckling" och "Samsyn" som begrepp. Nyttiggörande
SPETS 7 Tar emot utkast på "Strategiskt partnerskap" v 44 + arbetat om definitionen direkt i wikin februari-20.

De har (v. 44) givit synpunkter på några begrepp och föreslagit "Due diligence" och "Co-create/Samskapa" som begrepp.

Partnerskap

Strategiskt partnerskap

Samverkanspart

MUSA 7 Tar emot utkast på "Samverkansarena" v 44. Har ombetts se över texten samt föreslå engelsk översättning (mejl 200820) Samverkansarena
OMAR 7 Förslag: "samverkansplattform", ev. underkategori till "samverkansarena"; "centrumbildning" (mejl 2019-12-02) Samverkansarena

Samverkansplattform

INSA PL 17/9. Mail. De förslår Internationell samverkan. Har fått 7 förslag på begrepp att ev ge kommentar utifrån deras projektsammanhang. Internationell samverkan
Utvind PL Ny kontakt 22/10: projektledaren återkommer med utkast till främst "Indikator". Samverkansindikator

Begrepp att betänka

Fyll på nedan med de begrepp du stöter på som du själv inte tar dig an eller är osäker på vems det är.

Om du anammar ett begrepp, har skäl att anföra varför begreppet inte platsar i wikin eller annan information: skriv i kommentarsfältet.

Ibland kan ordet lyftas i en artikel utan att få en egen begreppssida och bli omdirigerat (som industridoktorand nedan).

Begreppsförslag Kommentar Vem /vilket AP tar sig an
Internationell samverkan/internationalisering Förlag från INSA-projektet (CR: har efterfrågat potentiella källor.) 7 LiU/ChR kollar med Insa
altmetisk undersökning/altmetrics förekommer i Struten Skön - KG unders
auskultera förekommer i Merut, jfr: https://sv.wikipedia.org/wiki/Auskultant 4
idéburen sektor förekommer olika definitioner? finns skäl att klargöra? 7 Liu/cvilsamhälle
idéburet partnerskap, IOP Jfr Forum - Idébundna organisationer som ovan
ideell sektor/ idéburen organisation olika begrepp, olika definitioner? finns skäl att klargöra? som ovan
impact case study/fallstudie jfr. SKÖN KG Skön
kommersialisering fr. SKÖN -> länka till "entreprenörskap"? jfr entreprenörskan
(kunskaps) samverkansnav, nod ; eng hub ev. ett underbegrepp till "samverkansarena" Musa/CR
mission; innovation mission Horizon Europe Jfr Wikipedias mission innovation och mission statement Vinnova innovation; samhällsutmaningar alt. egen sida?
policy brief ett efterfrågat format inom offentlig och politisk sektor KG
scientific-/science literacy Vetenskap & Allmänhet/Swafs mottagarkompetens/Mattias
science education/awareness; vetenskaplig medvetenhet Vetenskap & Allmänhet/Swafs mottagarkompetens/Mattias
science shop/forskarkiosk Vetenskap & Allmänhet Jens
systemisk innovation ESBRI Fia/Hjalmar (SU)

På våra gemensamma workshops andra och tredje kunde deltagarna föreslå begrepp som de saknar i wikin. Kommentera de som år inom ditt AP!

Begreppsförslag Kommentar o/e vem eller vilket AP som tar sig an
industridoktorand Är omdirigerad t Adjungerad doktorand
integrerad forskning
livslångt lärande Finns redan
multidisciplinär
projekt För generellt och för omfattande: föreslår att vi skippar (CR)
projektkurs AP 4, förslagsvis i text om projektarbete efter förslag från KTH på ws
samverkansprojekt Bör väl vara en del av begreppet "samverkan"? (KC, LJ, KMB)
science park AP5 eller AP7?
självständigt arbete Finns redan
transdisciplinär forskning
tvärvetenskap
utbildningssamverkan AP 4
utbyte Alltför generellt: föreslår att vi skippar (KC, LJ, KMB)
utmaningsdrivna kurser AP 4 med koppling till projektarbete
vfu Finns redan
övningsskolor AP 4


Begrepp och upplägg WS 2 o 3 maj

Skickat en dryg vecka innan: För den som vill förbereda sig så finns nedan de begrepp som vi kommer att fokusera på under torsdagen (de är länkade). Det går att komma oförberedd – vi ger tid att läsa under passen. Vi kommer att använda både utskrifter och kort att notera synpunkter och kommentarer på.

 • Den första delen av eftermiddagen diskuterar vi i två grupper (delas in på plats, gruppdiskussion A respektive B nedan).
 • Det andra passet är bordsdiskussioner. Vi lär hinna 2-3 bord var och du väljer själv mellan bord 1-5 (de röda begreppen).
 • Utöver begreppsartiklar så kommer vi också se över urvalet i Samsynwikin: saknas något begrepp?

Gruppdiskussion A: Självständigt arbete, Livslångt lärande, Omgivande samhälle/Civilsamhälle, Samverkan/Samverkansuppgiften

Gruppdiskussion B: Social innovation, Personrörlighet, Mentorskap, Samverkan/Samverkansuppgiften

Bord 1: Nyttiggöra, Tillgängliggöra, Mottagarkompetens

Bord 2: Kunskapstillgångar, Innovation, ,Entreprenörskap

Bord 3: Aktionsforskning, Följeforskning, Uppdragsforskning

Bord 4: Bildning, Outreach, Forskningskommunikation

Bord 5:Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Co-oputbildning, Projektarbete

Föreslagna begrepp av resp AP till WS 2 resp 3 maj

Utbildning

Arbetsmarknadsmässa

Co-oputbildning

Fadderföretag

Mentorskap

Självständigt arbete

Projektarbete

Verksamhetsförlagd utbildning

Forskning

Forskningssamverkan

Uppdragsforskning

Personrörlighet

Aktionsforskning

Följeforskning

Mottagarkompetens

Kunskapstillgångar

Nyttiggöra

Kunskapstillgång

Innovation

Entreprenörskap

Social innovation

Påverkansarbete

(Immateriella rättigheter om det hinns med)

Samhällsutveckling

Forskningskommunikation

Civilsamhälle

Livslångt lärande

Bildning

Outreach

Omgivande samhälle

Trippelhelix

Samverkansarena


Centrala ord (de oundvikliga)

Samverkan

Samverkansupppgiften

Nyttiggöra

Tillgängliggöra

Avnämare

Intressent


Begrepp att begrunda till 8 mars

Helt eller ganska nöjd med-begrepp, 1-2 var (om du har)

Kopiera länken till ordet (då skrivs den in som själva ordet nedan - simpelt och tydligt!)

Charlotte Rossland: Intressent och Avnämare

Karin Grelz: Samhällsnytta, Trippelhelix

Fia Christina Börjeson: Påverkansarbete och Social innovation - ganska nöjd. Skulle gärna diskutera begreppet.

Catarina Carlsson / Malin Jansson: Alumn, Självständigt arbete

Karin Mårdsjö Blume: Skolsamverkan, Forskningskommunikation. För båda begreppen har vi fått bra feedback, så de känns rätt stabila nu,

Lars Jämterud: Populärvetenskap, Livslångt lärande - ganska nöjd med det sistnämnda. Flera av referenspersonerna önskade att mer av bildningsideal/inre motivation lyftes fram i det livslånga lärandet, då det nu är mest tvånget/arbetsmarknadsperspektivet som står i fokus i texten. Mitt svar blev då att det tyvärr är så begreppet beskrivs i nästan alla källor, men detta skulle jag gärna diskutera.

Karin Christoffersson Civilsamhälle - är ganska nöjd, men inte riktigt färdig. Skulle vilja exemplifiera med ett "Vinnova-impact case" för att knyta ihop säcken. Det jag känner till (och har arbetat med) har med Linköpings universitet att göra, ska försöka hitta ett exempel från annat lärosäte.

Pål Brunnström: Aktionsforskning och Följeforskning

Mattias Dyrvik

Krux-begrepp, 1-2 var (om du har)

Charlotte Rossland: Tillgängliggöra Är den för torr, saknas ex konkreta exempel?

Karin Grelz: Samverkan, Samverkansformer Samverkansmönster eller -former?

Fia Christina Börjeson: Genomslag. Blir inte klok på den här texten. Kanske ska den kopplas tydligare till samverkan och nyttiggörande?

Catarina Carlsson / Malin Jansson: Programråd, det finns betydelser för detta begrepp vilket gör texten svår att göra enkel och tydlig. Hur ska vi göra? Case, här vet vi inte riktigt vad vi ska beskriva; uppdragskurser, projektkurser och/eller hur ska vi skilja dem åt?

Karin Mårdsjö Blume: Omgivande samhälle. Det var svårt att hitta referenser till begreppet, och framför allt till alternativa begrepp.

Lars Jämterud: Outreach. Relevansen, alltså bör det vara kvar? God input från referensgrupperna, för de "köpte" både beskrivningen och vad begreppet syftade till. Men, ingen använde det överhuvudtaget och flertalet hade inte ens hört talas om det. Flera efterfrågade en svensk variant...

Karin Christoffersson: Folkbildning. Skulle så gärna vilja hitta en "modern" koppling mellan akademi (samverkan) och "folkbildning" - de jag funderat på upplever jag själv är för långsökta. Tycker att "folkbildning" känns som ett ålderdomligt begrepp som skulle må bra av att "hottas upp".

Pål Brunnström Personrörlighet inom forskning. Hur borde vi hantera underordnade begreppen Adjungerad professor, Adjungerad lektor, Adjungerad adjunkt. Ska vi bara omdirigera dessa till ”Personrörlighet inom forskning”, eller ska vi skriva korta artiklar om vardera begreppet? Jag tycker nog det senare, då behöver vi lägga till lite i dessa artiklar.

Mattias Dyrvik

Minnesanteckningar möte 2019-01-23 i Linköping

Anteckningar: Karin G o Charlotte

Närvarande: Karin Mårdsjö Blume, Lars Jämterud, Karin Christoffersson, Helena Balogh,  Mia Jacobson, Axel Pettersson , Catarina Carlsson, Malin Almstedt Jansson, Karin Grelz och Charlotte Rossland

1.      Presentationsrunda.

Särskilt Malin (ny Samsyn-kollega vid HiG) och Mia (ny på WMSE) välkomnades.


2.      En statusuppdatering (Charlotte).

                               i.           Våra ambitioner och deadlines för begreppsarbete i höstas.

                             ii.           Samsynwikin öppnades för allt och allas läsning 17/12. Framöver behöver vi betänka nästa steg (när och med vilka premisser, ex öppna för redigering)

                           iii.           HKr har formellt hoppat av. Vinnovadialog i förra veckan. Formaliseringen återstår. Kristianstads budget kan fördelas: Gävle tar större pott, medlen för 2019-20 och 2018-medlen läggs på projektledningen. Mälardalen har visat intresse.

                           iv.           Vi kan troligen påverka tidpunkten för när Vinnovas prövning görs (för att få fortsätta med finansieringen efter sommaren). Efter diskussion fastslogs att projektgruppen hellre ser att det görs snart än i maj/juni. (Rapportform till Vinnova är en uppdaterad projektbeskrivning inkluderat resultat, samt ett entimmes-möte. )


3.     Dagens möte

                               i.           Dagordningen fastslogs.

                             ii.           Övrigt: en ordningsfråga (Axel) om inaktiva användare – ska de leva kvar? Blockera deras konton? Döpa om kontot? Relaterar till frågan om hur andra användare ska bjudas in. Charlotte och Axel ser över.

4.     Uppdraget till idag

                               i.           Justera varje AP:s urval av begrepp

                             ii.           Checklistemodellen (sett över våra begrepp efter den)

                           iii.           Referensarbete lokalt (helst fått ”ett annat öga” på varje begrepp)

                           iv.           Hur går vi vidare? Vilka erfarenheter kan vi dela?

Laget runt

Linköping- Stockholm

·        Karin MB om LiU:s process för lokal förankring

                               i.           Fem personer inbjudna före terminsstart (se mail). Haft två sittningar x 2 pers, en extern och en intern. Första kontakt per tel. Chef för forskning och utv. på kommunen, fd rektor), lärosätesegen samverkansperson. Dag 2 klassiska folkbildare + affärsutvecklingschef Tekniska verken. Dessutom: skolsamverkansperson från kommunen. Brev med åtta begrepp, bearbetade, att läsa. Plus infotext från SU:s hemsida och frågor. Ytterligare en grupp beredd att komma in, med 4-5 samverkanspartner. På vänt till april (”då kan ni se resultat”). Lätt att få folk att tacka ja. Väl förberedda. Kaffe och kakor ett lyckokast J (brysselkex!)

                             ii.           Karin o Lars glimtar om begrepp – rekommendation: lägg det på en ganska låg nivå. All input ska vara välkommen.

                           iii.           Diskussion om hur ska referensarbetet synliggöras? Hur visa ”rösterna”?

                           iv.           Folkbildning – tillämpning: ”undervisning” bör vara ”och studier” annars reagerar studieförbunden. Näst sista stycket: ”är ni säkra på att SD stod bakom?” Eng övers – en av tre! Vuxen målgrupp – viktigt, statliga pengar för att få studiestöd. Folkhögskolor höjs lite för mycket. Drar också mot allmänbildningsbegreppet. Gränsdragning mot populärvetenskap. Tacksamma, inspirerade deltagare.

                             v.           Fråga: hur dokumenterar ni? Efter diskussion om att samla, anonymisera (inte personnamn utan ”representant för xx” (som näringsliv, lokal skolverksamhet, forskare vid LiU etc). Analys, gruppering och generalisering. Förslag: Syntetiserad sammanställning på begreppets diskussionssida.

                           vi.           Forskningskommunikation – vissa begrepp använder man inte. ”Plattform” lika brett och otydligt som ”arena”. Skillnad: På kommunal nivå/externt avses bearbetad information. Talar inte om det i dessa termer. Mer ”samverkan” alt. Forskning och kommunikation. Hsk tänker ”avhandling”. Sociala medier: man kan twittra, nya kanaler sätter myror i huvudet (vad är vad). Förskola och skola – svaga områden. Lite för lång text.

                          vii.           LiU:s städning och införande av inläggningen görs i ett svep. Historiken – hur intressant är det? Rubrik med ”Historik”? Referenspersoner tyckte historiken var intressant men kunde flyttas ned. 

                        viii.           Fråga: hur återkopplar ni? Tackar och meddelar att vi delger kollegorna, sen lite svävande; framåt maj kan ni gå in och titta igen.


·        Charlotte o Karin G om SU

                            ix.           SU och LiU har haft Skypemöten och sett över begreppsurvalet. En process som fortgår!

                             x.           Om SU:s del för förankringen – har inte tillgång till självklara lokala grupper, men planer finns. Har kontaktat särskilda parter, främst per mail, angående begrepp de är särskilt koppade till. Ex KTP – se också mail för inspiration. Några hann vi inte i tid med ska in, dialog om det. SU:s lokala referensarbete – kontakt med Teknikföretagen (unionen) lokal grupp om ”intressent”/”avnämare”.

Malmö – Örebro

·        Pål om MaU (o OrU)

                               i.           Checklistegenomgången av våra begrepp är gjord. På fråga: blev inte så stort och omfattande arbete. (Historiebiten saknas ibland, men lämnar det därhän nu.)

                             ii.           Börjat med referensarbetet – inte fått några på kroken när det gäller forskningssamverkan än (eg bättre kontakter för utbildningssamverkan). Tagit mest arbete på sista tiden.

                           iii.           Snart kommer förstärkning (ersätter Daniel)

Gävle

·        Catarina och Malin

                               i.           Historik: Luften gick ur oss p.g.a. Kristianstads avhopp – tills Malin kom med. Nu är energin tillbaka!

                             ii.           Måste jobba med begreppen innan vi drar igång med referenspersoner. Redan pinpointat vilka vi vill dra in. Några är redan vidtalade. Nästa steg att få ihop dem i möten.

                           iii.           Malin jobbar med checklisteöversynen. Gör stora förändringar – text och referensmässigt, strukturerar om. Läge: visst, det går att bygga ut.

Samlat: tagna beslut och rekommendationer för referensarbetet samt kategorisering

                                i.         Hur vi följer upp respons: Artikelförfattaren sammanfattar kommentarer, anonymiserar (inga personnamn, men typ ”representant/-er för XX”), noterar om värt att det var ”vid workshop”/etc och för in i wikin på begreppets diskussionssida. Och förstås, reviderar begreppsartikeln efter begrundan. 

                               ii.         Dokumentera kontakten. När vi bjuder in till en lokal workshop eller på annat sätt ber om respons/förankring: notera i vår gemensamma lista på BOX vem/vilka och för vad (ex särskilt begrepp eller helt AP). Det kan bli värdefullt av rapporteringsskäl, kan inspirera men ska inte vara för arbetskrävande – vi stämmer av senare.

                             iii.         Mallar: LiU:s och SU:s kontaktbrev finns nu som modellförslag. Axel lägger in på Projektgemensamt-sidan

                             iv.         Vi reflekterade både här och senare under mötet över vilka kategorier vi använder i wikin. Beslut om kategorierna:

·   Ta bort Primära begrepp och Sekundära begrepp (överspelat)

·   Ta bort Påbörjad och Klar för granskning

·   Behålla ”APX”, Begrepp, Aktiverad APX, Bearbetad APX (självskattad), Bedömd (av styrgrupp).

·   Lägga till: Förankrat, men hur formulera? Behöver vi visa skillnad på lokalt/centralt eller ”lite/mycket”? Projektledningen tar frågan.


5.     Wikin: en genomgång och tips om praktiska färdigheter

                              i.           Diskussionssidor + pingar

                             ii.           Senaste ändringar – här kan man följa med i vad som händer (annat är det i Wikipedia)

·        På vilken sida, hur många gånger

·        Tillagt eller borttaget

·        Vem, tid

·        Klicka på ”x ändringar” så syns det vad som gjorts.

                           iii.           Påminnelse: bra länkar i vänstermarginalen, ex Projektdiskussion som leder till projektsidans diskussionssida

                           iv.           Källhänvisningar – webbsida (bara rena sidor), bok (ange alltid som bok om det är en bok även om anger en länk), artikel (lägg gärna in DOI-länk)

                             v.           Omdirigeringar – Axel lägger in ny instruktion på Samsyn:Omdirigering. Kom ihåg att ta bort kategoriseringar om du omdirigerar.

                           vi.           Döp om/flytta sida: under ”Mer” välj ”Flytta” – välj ”huvudnamnrymd” osv - finns beskrivning under Samsyn:Flytta sida

                          vii.           Länka inuti artikel – inom Samsynwikin

·   - >  Notera Specialsida – ”Föräldralösa sidor”

                        viii.           Hänvisa till wikipediapost: finns i instruktion. Lägg till mall: textrursprung. Välj: Permanent länk!

                            ix.           Diskussion om länkar som hänvisar utanför Samsynwikin – kan göras under Externa länkar. Här kan vi lista våra vägledande exempel.

                             x.           Specialsidor – ”Önskade sidor” = rödlänkar från andra sidor.

                            xi.           Diskussionssidor – ställ frågor på den Projketgemensamma diskussionssidan om fler kan ha nytta av att delta/följa. Vi uppmanas att använda den mer!


6.     Det mer centrala referensarbetet.

Charlotte gick igenom ett modellförslag.

                               i.           Vilka?

·   Vår tidigt sammansatta ”expertlista” (efter ny översyn)

·   Strategiskt utvalda personer/organisationer (projektledningen har ett utkast)

·   Valda individer från övriga K3

·   Särskilda parter för särskilda utbyten, som SUHF:s Arbetsgrupp för samverkan.

(PS: SUHF-dokumentet gick på förbundssamlingen, arbetas det fortfarande med.)

                             ii.           Hur?

·   Bred inbjudan till 2,5-3,5-timmars workshop. (Ca 3 tillfällen att välja på.)

·   Tematiska workshop om utb, forskn, samhutv/innov. med uppsamling och (runda)bordsdiskussioner (om centrala begrepp).

·   Uppmuntrande, lekfullt men tillvaratagande och uppstyrt (arbetsbesparande/klokt).

                           iii.           När och var?

·   3-5 ggr i mars, o/e april

·   Olika platser i landet kontra centralt Stockholm

·   (Troligen också med som en punkt på K3-mötet 8/5 i anknytning t HSS)

·   Även i juni?

·   Omtag efter sommaren efter behov.

                           iv.           Format/upplägg – jfr ppt-bild vilket inkluderar kort-modellen med uppstyrt inhämtande av åsikter på skala Utmärkt infångat till Stämmer inte per begrepp samt möjlighet notera tips/åsikter.

Beslut efter diskussion om det centrala referensarbetet:

·        Det är mest realistiskt att satsa på mars/april, ca 3 gånger, varav två i Stockholm, det tredje med fördel i Malmö.

·        Idealt är vi alla med, åtminstone någon per AP, för att hålla i diskussionspass samt inhämta respons.

·        Det grova utkastet på upplägg kan fungera. Vi behöver fundera extra på vad vi lockar med (möjlighet påverka nomenklaturen, få kunskap, kontakter … och kakor)

·        Projektledningen går vidare med utkast som skickas ut för synpunkter till gruppen.

·        Vi kan/bör komplettera med särskilda utbyten med ex SUHF eller särskilda tillfällen/andras möten.

7.     Tidsplanering

Efter diskussion om leveranser, deadlines, arbetsmöten, hackaton, när vi kan behöva ses:

·        Ett arbetsmöte med anslutande hackathon läggs in i slutet av februari alt börja på mars. Vecka 8 tycks bäst.  Projektledningen spikar datum efter doodle. (Två halvdagar.)

·        Ny deadline blir 15 februari: vi upprepar att ha sett över våra urval, städat alla begrepp efter checkliste-modellen samt fått till det lokala referensarbetet.

·        Projektledningen sammanställer underlag för det centrala referensarbetet inklusive tidsplanering för påsyn inom ett par veckor.

·        Bonus: Helena bjöd in alla till SKÖN:s workshop om Impact case study-workshop (mail kommer.)


Minnesanteckningar möte 2018-11-07

Tack alla som kunde vara med igår – lika trevligt och konstruktivt som alltid! Hoppas också att vi kan förmedla till er som inte kunde närvara. Jag skriver nu lite kort, väldigt kort, för annars dröjer det för många dagar innan jag kan hitta mer tid för att skriva längre kommentarer.

1.      Bifogat finns den PowerPoint vi hade som underlag på mötet. Den ger grunden till det vi avhandlade, framförallt de principbeslut vi gick igenom, de som Styrgruppen tagit som ger oss vägledning. Sammanfattningsvis, så är det mesta helt i linje med hur vi redan tänker, men nu alltså mer uttalat, och kanske nyttiga påminnelser. (För den nyfikna, även Styrgruppens PP-underlag bifogas.) /Se mail 14/11-18

2.      Vi gick igenom vår checklista och har några förslag på smärre korrigeringar. Jag återkommer om den i nästa vecka. Alltså den här (även bifogad): https://samsynwiki.su.se/wiki/Samsyn:Checklista

3.       Om att få till ett mer genomtänkt urval per mönster: vi behöver per AP tänka till, men hjälp gärna varandra om vi har förslag/tips. Ett Karin G-tips: kolla i bokregister, se bifogat dokument. Och OBS: det är också ett hett lästips, en ny bok: Berg, Martin & Fors, Vaike & Willim, Robert. (2018). Samverkansformer: Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap.

4.       Jag återkommer i nästa vecka med mer om tänket med referensgrupper/personer, om wiki-öppnandet (inkl.  vår ”banner”), och en del annat.

5.       På frågan om vad vi kan behöva lite mer praktisk vägledning kring, kom bl.a. mallar för källor upp, liksom hur vi kommunicerar i wikin. Återkommer om när/hur vi tar tag i det.

6.       Det kommer en doole för att hitta ett datum för december-möte. På frågan om vi vill vara någon annanstans än i Stockholm, så nappade Linköping och välkomnar oss till dem – tack för det!

Så – det var i all hast, men inte med mindre hopp om att allt är gott!

Rossi

Översikt första granskningsomgången september/oktober 2018

Nedan översikt visar de begrepp som fördelats för granskning o samt de som från 2018-10-08 har klarmarkerats. Om känt, så är det också markerat med initialer alt AP att respons har lämnats - fyll gärna på själva vartefter!

Granskande AP Ansvarigt AP Inskrivna och fördelade begrepp Klar för granskning-markerad Har fått primär respons Ev kommentar
5 4 Alumnnätverk
5 4 mentorprogram DG/PB
5 4 Mentorskap o mentor (o mentorprogram) DG/PB
5 4 VFU – Verksamhetsförlagd utbildning DG/PB
6 4 Case Ej klar
6 4 Fadderorganisation Ej klar?
6 4 Gästföreläsare
6 4 Praktik Påbörjad ( ej klar för granskning)
6 4 Utbildningsråd Påbörjad ( ej klar för granskning)
7 4 Alumn Alumn LJ
7 4 Alumnföreningar
7 4 Arbetsmarknadsdag KMB
7 4 Co-op koordinator Co-op koordinator CR/KG
7 4 Co-op utbildning CR/KG
7 4 Examensarbete KMB
7 4 Exjobb KG
7 4 Uppsats (tom)
4 5 Adjungerad doktorand Adjungerad doktorand CC/AP4
4 5 Forskningssamverkan Forskningssamverkan CC/AP4
4 5 Löpande utvärdering Löpande utvärdering CC/AP4
4 5 Samfinansiering CC/AP4
4 5 Samhällsrelevant forskning CC/AP4
4 5 Samproduktion Samproduktion CC/AP4
4 5 Sampublicering Sampublicering CC/AP4
4 5 Samverkanslektor Samverkanslektor CC/AP4
4 5 Utmaningsdriven forskning Utmaningsdriven forskning CC/AP4
4 5 Öppen vetenskap CC/AP4
6 5 Akademiska värden Akademiska värden FB/AP6
6 5 Deltagarbaserad fo Deltagarbaserad forskning FB/AP6
6 5 Forskningsinfrastruktur Forskningsinfrastruktur FB/AP6
6 5 Lärarundantaget Påbörjad ( ej klar för granskning)
6 5 Tillämpad forskning Tillämpad forskning
7 5 Aktionsforskning Aktionsforskning KMB
7 5 Behovsdriven forskning Behovsdriven forskning CR/KG
7 5 Externfinansiering LJ
7 5 Följeforskning Följeforskning KC
7 5 In kind KMB
7 5 Medborgarforskning Medborgarforskning LJ
7 5 Mottagarkompetens Mottagarkompetens CR/KG
7 5 Personrörlighet inom forskning Personrörlighet inom forskning KC
7 5 Uppdragsforskning Uppdragsforskning CR/KG
1 6 Genomslag Genomslag
1 6 Kunskapstillgång Kunskapstillgång
1 6 Nyttiggörande Nyttiggörande
1 6 Samverkan Samverkan På vänt - centralt begrepp
4 6 Venture Creation Venture Creation CC/AP4
5 6 Innovationsstödssystem Innovationsstödssystem DG/PB
5 6 Innovationssystem Innovationssystem DG/PB
5 6 Licensiering Licensiering DG/PB
5 6 Påverkansarbete Påverkansarbete DG/PB
5 6 Samverkansskicklighet Samverkansskicklighet DG/PB
7 6 Immateriella rättigheter Immateriella rättigheter CR/KG
7 6 Innovation Innovation CR/KG
7 6 Social innovation Social innovation
4 o 7… 6 Entreprenörskap Entreprenörskap KC o CC
1 7 Samverkansarena Inväntar respons fr annat K3-projekt
1 7 Samverkanscheck Inväntar respons fr annat K3-projekt
1 7 Strategiska partnerskap Inväntar respons fr annat K3-projekt
1 7 Strategiskt partnerskap Inväntar respons fr annat K3-projekt
4 7 Civilsamhälle Civilsamhälle CC/AP4
4 7 Folkbildning Folkbildning CC/AP4
4 7 Intressent Intressent CC/AP4
4 7 Kluster Kluster CC/AP4
4 7 Populärvetenskap Populärvetenskap CC/AP4
4 7 Samskapande av kunskap CC/AP4
5 7 Forskningskommunikation Forskningskommunikation DG/PB
5 7 Helix Helix DG/PB
5 7 Knowledge Transfer Partnerships (KTP) Knowledge Transfer Partnership
5 7 Kunskapstriangeln
5 7 Kunskapsväxling
5 7 Kunskapsöverföring Kunskapsöverföring
5 7 Kvadrupelhelix Kvadrupelhelix
5 7 Livslångt lärande Livslångt lärande
5 7 Outreach Outreach
5 7 Trippelhelix Trippelhelix
6 7 Expertroll Expert FB/AP6
6 7 Internship Påbörjad ( ej klar för granskning)
6 7 Kommunikation i vården Påbörjad ( ej klar för granskning)
6 7 Kunskapsstyrning Bara aktiverad
6 7 Nätverk Nätverk FB/AP6
6 7 Omgivande samhälle Omgivande samhälle FB/AP6
6 7 Skolsamverkan Skolsamverkan FB/AP6
6 1 Tillgängliggöra

Tidplan diskuterad 2018-09-06

10-23 september (2w) AP: egna revidering av begreppstexter (efter insikter fr arbetsmötet) + ev reflektera utbud och städa arbetssidor (spegla aktivitet/intention)
23 september Deadline aktiv egna revideringar
24 september -   7 oktober (2w) Projektgruppen ger varandra respons (lista kommer på fördelning av begreppen samt möjlig checklista) Dessutom kan nya begrepp föras in. Förhoppningsvis kan konkret input från övriga K3 påbörjas.
7 oktober Deadline ge varandra respons i Samsynwikin.
8-25 oktober (3w) Vi tar till oss respons och genomför ev revideringar. I övrigt fortsatt grundläggande begreppsarbete.
3 alt 10 oktober? Hackathon-träff där man också kan delta på distans (se doodle-förfrågan).
25 oktober Deadline städ inför Styrgrupps-beslut (tredje omgång begrepp)
8-9  november Styrgruppens möte m beslut om begreppsstatus o direktiv inför fortsatta arbetet (inkl riktlinjer för referensgruppsarbetet)
12-21  november En av dagarna: arbetsmöte på Arlanda inför uppföljningsarbete efter SG-beslut och centrala referensgruppsmöten (se doodle-förfrågan).
12 nov - 22  nov. Uppföljningsarbete efter SG-beslut
22 november Deadline revidering efter SG-beslut (första omgången bedömda begrepp)

2018-09-06 - mailade minnesanteckningar

Hej alla,

Tack för vårt Samsyn-möte i torsdags! Det är så tacksamt att mötas av vår samlade vilja att uppnå ett kvalitativt resultat. Och hur vi på olika sätt kan bidra och hämta energi när vi nu gör det ”wiki-style”! Dessutom trevligt som vanligt.

I korthet kan vi säga att torsdagen var ett givande utbyte av erfarenheter, delvis praktiskt, men framförallt kring hur det går och vad vi kan behöva få till eller utveckla framöver. Vi påminde oss om vår tidplan och identifierade viktiga leveranser/datum fram till nästa sommar. Det är bara att konstatera: vi är i en ytterst spännande fas där mycket utvecklas som kommer sätta prägel på vårt resultat!

Lika kort om fredagens hackathon: vi som kunde vara med gillade verkligen konceptet! Vi kunde konstruktivt pula med vårt eget och få till kortare utbyten med hela gänget eller i mindre konstellationer. Att ha Sara o Axel på plats var fantastiskt!    

Nedan kommer nu viktiga deadlines och annan information. Allt kommer också att finnas på vår gemensamma arbetsyta i Samsyns wiki. Det kan vara sista gången det kommer ett så här fylligt mail från mig ;)

1.      Vi beslöt om några definitiva deadlines för vårt begreppsarbete inför styrgruppens möte 8/11. Se nedan Excel-ruta.

a.       OBS: vi behöver alltså omgående se över våra nuvarande begreppstexter (till 23/9).

b.      Inom en vecka kommer underlag för vilka begrepp var och en av oss sedan ska kommentera/respondera på 24 september - 7 oktober. Innan dess kommer också en något reviderad checklista som kan vara till stöd både när vi skriver och kommenterar begreppsartiklar.  Det här blir alltså en ny rutin vi prövar för att gemensamt pröva och bygga upp en vana att kommentera och ta emot kommentarer, som vanligt i en kreativ och konstruktiv ”wiki-style”-anda!

2.      Sara o Axel kommer att se över en del wiki-praktiska aspekter. Det kommer att samlas ihop, men det är i wikin informationen kommer! Bland annat blir vår viktiga Stilguide något uppdaterad. På torsdagen fick vi oss ett pass med information om diskussionssidor, och en viktig plats framöver för att ställa projektinterna frågor och sprida information är just en diskussionssida, den som ligger på vår projektinterna arbetssida: https://samsynwiki.su.se/wiki/Samsyn:Projektgemensamt Det är också på den sidan vi lägger mötesanteckningar med mera. Så bekanta er med den och håll koll framöver!

3.      En fråga uppkom flera gånger: vilka begrepp väljer vi att jobba på och varför.

·        Absolut grundläggande: det vi ska ta fram är begrepp för universitet och högskolors samverkan.

·        Vi ska som princip inte saluföra egna åsikter, men visst kan vi redovisa ex tendenser men då med källor.

·        Det kommer att komma in fler aspekter med hjälp av vår interna översyn, referenserna och andra K3 (vila i den vetskapen).

·        Artiklarnas längd, mängden källor etcetera: finns inga exakta mått. Vi fortsätter wiki-pröva oss fram! Nu närmast med vår egen respons-runda. Detsamma gäller vilka ord som får egna artiklar eller förs in under ett annat. Här blir det också viktigt framöver att se över vårt ”nät”: hur hänger begrepp ihop med varandra, har vi undvikit att motsäga varandra etcetera?

·        Om det finns Wikipedia-artiklar: använd i sin helhet eller ex för stycken men anpassa till Samsyns sammanhang! Axel fixar mall för hur vi ger korrekt info + gör fenomenet spårbart (inför kommande Wikipedia-diskussioner).

·        För att bättre följa vilka ord vi jobbar på, funderar på etcetera:

o   Använd den nya skalan för arbetsstatus, se punkt fyra nedan.

o   Rensa bort gamla inte aktuella listor på era arbetspakets arbetssidor! Det är helt OK att släppa det vi hade som startpunkt (utifrån upptakts- och expertlistorna). Välj nu utifrån vad som är angeläget för ert arbetspaket. För att vi alla ska kunna följa och inte dubbelarbeta: använd kategorierna för arbetsstatus och om ni funderar, bara börjar fundera på begrepp, lägg gärna upp de orden på era respektive arbetssidor. Det är inte heller längre angeläget att markera primära o sekundära, om du inte vill.

·        Vi kommer behöva anpassa bl.a. språk ytterligare. Det kan i senare läge bli aktuellt med konsultstöd (ex se över jämlikhetsaspekter).

·        I bakhuvudet ligger också hur vi kan lägga fram beslutsunderlag för Styrgruppen – vad kan de ta till sig och hur kan det struktureras så att vi får beslut som ger projektet bra vägledning och mandat för fortsättningen? (Projektledningen tar förstås extra ansvar för detta!)

4.      Vi har infört en ny femgradig skala för arbetsstatus, se https://samsynwiki.su.se/wiki/Samsyn:Bed%C3%B6mningsguide A och C är nya. Uppdatera era begrepp efter den skalan. Det är viktigt att använda våra kategorier – glöm t.ex. inte basala ”begrepp” ;)

a.       Aktiverad – begreppet kommer att bearbetas av en viss arbetsgrupp

b.      Påbörjad – en arbetsgrupp har börjat se över beskrivningen av begreppet.

c.       Klar för granskning – begreppssidan är tillräckligt klar för närmare granskning inom projektet.

d.      Bearbetad – en arbetsgrupp självskattar att de är färdiga med sin bearbetning (har bl.a. tagit del av kommentarer).

e.      Bedömd – Styrgruppen har bedömt sidan, begreppet är ”granskat och godkänt”.

5.      Arbetspaketens arbetssidor kan fylla en annan viktig funktion: dokumentera arbetsgång, vilka möten ni haft med vilka intressenter och liknande. Gör det inte till en alltför betungande uppgift, men det kan vara smart att inte lämna all rapportering till senare. (OBS, inte heller prestige att redovisa mycket…)  

6.      Mötesdatum i höst: vi beslöt att ha ett typ hackathon-möte i början på oktober (ej obligatoriskt) och sedan ett arbetsmöte i november. Det kommer doodlar i veckan för att hitta bästa datum.   

Vi lägger ut information alldeles strax i wikin och en del i vår BOX.

Allt gott – och omigen: TACK för allt inspirerande engagemang!

Rossi & Karin

Tidsplan våren 2018

 • Gemensam wikitubildning 28 februari.
 • Översyn av arbetsfördelning mellan arbetsgruppernas. Måndag 5 mars.
 • Inför Unilink Arenaträff Örebro 25-26 april, är målsättning att ha 5-10 påbörjade begrepp per arbetsgrupp. Diskutera erfarenheter och presentera som underlag till styrgruppen. Föreslå tidsplan för hösten 2018.
 • Styrgruppsmöte har möte 15 maj. Styrgruppen lämnar återkoppling till projektet.

Rapport 2018-05-18 (bl.a. efter styrgruppens möte)

Hej alla,

Nu så har Samsyns styrgrupp haft sitt möte som i tisdags. Så här kommer några ord om det och lite annat.

Bifogat finns minnesanteckningarna och underlag. Sammanfattningsvis kan man säga att vi har fått grönt ljus och några stjärnor! Styrgruppen har visserligen uppmärksammat att vi till mans haft svårt att få till full bemanningen, att vi inte haft det tidiga begrepps-inflödet från andra K3-projekt som planerat och att wikin inte har fullt så många helt kultiverade definitioner som tänkt vid det här laget (framförallt inte heller prövade av lokala intressenter/referenser).  Å andra sidan så har vi fått till vår wiki, vi har upparbetat rutiner, många projekt har inkörningsfaser och så länge som vi har en proaktiv inställning så ska det här markbrytande projektet gå i hamn! Det höll alla med om, så kul var det!

Det bestämdes ett par saker vi alla bör förhålla oss till:

·        Vi kan behöva ha lite fler fysiska möten inom projektet. Utöver vårt eget arbetsmöte i september, så ses vi troligen också i november, delvis tillsammans med Styrgruppen (8-9 november). Jag återkommer före sommaren om det. Styrgruppens nästa möte blir i mars 2019 och före dess behöver vi också samla oss. Vi bestämmer på september-träffen hur vi gör med det.

·        Om referensgrupper/intressenter så finns förståelsen och insikten att vi behöver ha lite mer mogna begreppsdefinitioner innan vi tar kontakt med och har ett utbyte med dem. Men vi behöver trots allt ha det med i tankarna, och då både på lokal och central nivå. Projektledningen fick i uppdrag att påbörja ett förslag till referensgrupp för externa parter, i samråd med oss alla, efter sommaren. Vi kommer också att kontakta SUHF. Återkommer alltså om detta. Troligen kommer vi inte kunna ha de mer centrala utbytena förrän lite senare i höst, men vi får se hur september-mötet faller ut.

Tre påminnelser:

·        Till i september ska AP 4-7 ha 20 nya begrepp vardera bearbetade och inlagda i wiki. Även de nuvarande begreppen ska ha förts upp till en mer komplett nivå (om de nu inte redan är där). Vi återkommer troligen i nästa vecka om hur vi kan samordna oss, som med vilka ord vi väljer och hur vi gör med olika justeringar av rutiner (ex den mer grundläggande checklistan för begreppsarbetet). Nu när wikin är på plats med fullt drag, så ska vi se till att nyttja den än bättre. Vi har bara inte hunnit med det som kan uppdateras ännu, men det kommer att hända saker före sommaren. Vi kan alla ändå jobba på så länge! Känn till exempel inte att ni har begränsningar att ta er an nya ord.

En blänkare: en tanke som styrgruppen berörde lite kort, var utbudet av begrepp. Det kan möjligen (troligen) bli en diskussion framöver var vi sätter gränser för ”för detaljerat begrepp”. Å andra sidan kan säkerligen det mesta av det skrivna ändå komma till rätta. En gissning är att en liten del (och då bara en liten del) snarare kan hamna i tillämpningstexter – men det får vi diskutera tillsammans när bilden blivit lite klarare. Vilket vi hoppas att den blir i september. Det blir ett viktigt möte för oss och projektet. Så stor lycka till med jobbet fram till dess!

·        Formalia: de projektinterna avtalen som nyss skickades ut till er som är kontaktpersoner (ej Wikimedia, som vi redan har avtal med) – hoppas ni kan få till det före 29/5. Det är inte kul att utsätta er för så kort svarstid, men det var har varit rundgång på diskussionerna. Förhoppningsvis är det ändå görligt.

·        Formalia 2: När Vinnova har godkänt vår rapport (efter sista maj när rapporterna ska vara inne) – då görs nästa utbetalning till SU 2018-06-13. Vi vill gärna ha era respektive rekvisitioner så snart som möjligt därpå. Vi skickar förstås ut påminnelse om det. (Allt står för övrigt i vårt ekonomi-dokument med rapportmall etcetera).

Slutligen kan jag också berätta att P-A och jag har en träff med UKÄ den 8:e juni. Det ska bli så intressant att se vart det leder!   

Och allra sist vill jag önska er en vacker pingst! Själv tänker jag vila i den sköna känslan som vissheten ger, om hur mycket vi trots allt redan fått till och hur mycket spännande vi har framför oss! September är ett sådant hägrande mål J

Allt gott,

Rossi 

Arbetsmöte 2018-04-26 i Örebro (mail utskickat 180430)

Här kommer så en rapport från Samsyns möte förra veckan i Örebro samt lite annan information och deadlines.  

Först: tack alla ni som tog er till Örebro (eller hängde kvar)! Jag tycker verkligen att vi fick till viktiga och givande diskussioner, så mycket som tiden medgav. Vi hann inte med allt, så en del kommer att behöva informeras om per mail senare. För de lärosäten som inte hade någon på plats, så behöver vi följa upp vad som blev sagt lite närmare än det som kommer nedan. Välkommen också Fia Börjeson, ny i gruppen, från Chalmers Fackspråk och kommunikation på institution Vetenskapens kommunikation och lärande.   

 1. Vi satte kommande heldags arbetsmöte till 6 eller 7:e september (efter önskemål på Arlanda). Det är viktigt att få alla medverkande lärosäten med då, så jag återkommer med klart besked vilken dag det blir. Prel.boka gärna båda datumen under tiden.
 2. Vi hade en deadline 4 maj för när vi ska ha sett över våra nu wiki-inskrivna begrepp (utefter vad vi inspirerats till på mötet och före att underlag till styrgruppsmötet 15/5 ska tas fram), men jag är böjd att flytta deadline fram det till fm tisdag 8 maj. OBS – allt behöver inte vara fullständigt och perfekt, men om ni vill ändra något, så skickas alltså underlag till Styrgruppen tidigast em 8 maj. (Sara får återkomma med vilken dag som migreringen görs, d.v.s. när wikin inte är tillgänglig.)
 3.  Rapporten till Styrgruppens möte 15 maj ska främst bygga på de erfarenheter vi hunnit bygga upp och de begrepp vi definierat. Det stora syftet med Örebro-mötet var just att inventera hur det har gått för oss, inspirera varandra och eventuellt justera rutiner samt ge underlag för styrgruppens möte. I ärlighetens namn är det rätt olika hur vi har engagerat oss i projektet och vad vi levererat/arbetat fram (och hur). Så med den reflektionen gjord och lagd åt sidan, tar vi ett kraftigt nappatag framöver. Rapporten kommer att försöka ärligt visa upp att det finns variationer, men också förklara läget samt visa upp vad vi nu kommit fram till för justerade arbetssätt. Och jag är också övertygad om att de kommer gilla wikin och det som finns där hittills! Så till mötets större reflektioner, insikter och några deadlines:  
 4. Vi behöver leverera in i wikin avsevärt mycket mer, både fler begrepp men också djupare beskrivningar och inte minst få tillstånd utbyten med intressenter och andra parter. Nästa deadline är 1 september: då för sammanlagt minst ett tjugotal begrepp per arbetspaket. Begreppen kan fortfarande vara mer eller mindre färdigbearbetade, men flertalet bör närma sig en högre nivå.
 5. En insikt har delvis fallit bort: vi behöver påminna oss om att Styrgruppen å sina lärosätens vägnar tryckte hårt på att varje lärosäte ska ha sina lokala kontakter som referensparter. Visserligen har vi också sagt att vi ska ha två mer centrala referensgrupper, men det är tydligt att utan samordning så blir det inte bra när alla sjutton K3-projekt drar samma intressenter i alla deras armar och ben. På vår Samsyn-upptakt blev det därmed bestämt att vi väntar med att få till referenser på så att säga högre nivå, och ge oss tid att producera mer inom Samsyn samt utröna samarbeten med ex SUHF. Summa summarum: vi behöver alla få till lokala utbyten med allt från näringsliv till lektorer och samverkansfunktioner.
 6. I våra diskussioner kom vi dock fram till att vi kan vara varandra behjälpliga: har vi goda kontakter med någon ”funktion” så kan vi betänka att ta med också andras begrepp. Vi är också inne på en enkel mall som kan ge oss stöd i och översikt av vilka vi har haft utbyte med. Vi kommer att reflektera framöver var nivåerna går för minsta möjliga till med väl godkänt vad det gäller utbytet med andra parter – och vilka. (Jag återkommer om mallen snart. Karin G och jag tar ett varv först.) 
 7. Apropå hur vi gör när vi skriver själva begreppsbeskrivningarna, så tog vi upp:
 • Vi skriver lite olika, vilket är fullt förståeligt med tanke på att vi nu utvecklar vårt projekt. Vi hade långa diskussioner om det här. En viktig sak är att vi måste hålla oss från att skriva ”hela samverkanshandboken” – vi måste begränsa oss hur mycket information vi än hittar och hur lockande det kan vara att få till vetenskapliga, mer täckande texter. Vi ska inte heller ”sälja eller ha åsikter/tycka” för mycket – vi ska redovisa och måste hela tiden ha källor. Det kan självklart skilja sig mellan olika begrepp hur mycket beskrivningar (inte minst tillämpningsexempel) som är rimliga. Vi får pröva oss fram och hjälpas åt att hitta passande nivåer!
 • Ett sätt för oss att få till något mer liknande beskrivningar är att vi använder en checklista med basfrågor. Vi bestämde oss för att alla prövar det grova utkast jag hade till bordet. Det är som sagt ett utkast och det är svårt att ha åsikter om frågorna är relevanta innan vi testat i praktiken. Så pröva och ös på med reflektioner eller förslag på förbättring! Bifogas.
 • Vi behöver också ha ett förhållningssätt till de andra K3-projekten (mer om de nedan). Det kommer att vara lite olika i vilken mån de definierar enligt vårt sätt och i vilken mån vi behöver tvätta deras kanske mer säljande beskrivningar (men vi kan alltid referera till dem och förhoppningsvis deras publicerade rapporter/liknande).
 • Apropå checklista så har Sara satt ihop en enklare lathund, en kort sammanfattning av wiki-instruktionerna. Rekommenderas! Den finns i wikin men också bifogad.
 • Tiden räckte annars inte till för så många praktiska genomgångar av wiki-tekniska frågor, men jag hoppas att Sara kan ta en del per mail. Bland annat så har vi fått in en mailfunktion som kan bli mycket praktisk framöver. Migreringen av wikin, som alltså förhoppningsvis ska lösa alla våra prestandaproblem, vet jag inte exakt när den sker, men snart.   
 • En (ännu inte påkallad) uppmaning: är ett begrepp markerat ”påbörjad” av någon annan, då kan vi gärna undvika att gå in och göra revideringar direkt i beskrivningarna. Det kan ställa till det för den som håller på att utveckla sidan. Däremot kan det alltid vara behjälpligt med tips! Skriv in på diskussionssidan eller på arbetspaketets arbetssida (eller direktkontakt förstås).
 • Glöm inte att kategorisera! Det ger oss bra översikter av vad vi har fått till, ex påbörjade eller inom de olika samverkansmönstren. Har ni blivit typ färdiga? Markera då ”Bearbetad”. (Bedömd =  nästa steg då styrgruppen bedömt.)   
 • En annan forma av checklista är om vi kunde hjälpa varandra med att tipsa om hur vi gör när vi letar rätt på källor och information. Återkommer om det!

8.      Samarbeten med övriga K3-projekt. Jag påminde om de tre olika nivåerna för samarbeten med de övriga projekten (se också bifogad PP bild 12 och 13). Några premisser:

o  Flera projekt har försenade arbetspaket, just de som har störst bäring på begreppsarbetet. Flera har också ändrat sin ambition från att ha begrepp definierad allra först, till att inse att erfarenheter måste till innan dess, varvid reella resultat kan tänkas komma först efter sommaren.

o  Projekten kan ha sina bredare ”egna nomenklaturer” där inte allt kan tas in i Samsyns samlade samverkansnomenklatur (ex för specialiserat). Samtidigt har vi i uppdrag att ta tillvara projektens sammanhang/särskilda kunskaper och kan så att säga inte lättvindigt gå förbi deras förslag. Vinnovas bild är att vi ska ta tillvara deras ”jobb”. SKÖN, Merut och IMP är dessutom framlyfta som det som Samsyn testas på (vi har ju formellt bara godkänt för en första period fram till och med juli 2019, med en prövning innan vi får resten av medlen och projekttid).

o  Det är inte helt solklart hur vi ska få till det och hur vi ska kunna avgöra vilka begrepp vi ska tro att vi kan få definitioner ”levererade” eller ska ta fram själva. Projektledningen står åtminstone initialt för kontakten, naturligt då vi också har ansvar för begrepps-AP i SKÖN och Merut (kvalitetsvärdering och utbildningars relevans). Vår Lotta har den naturliga länken till IMP som projektledare (kunskapstillgångar och immateriella rättigheter). Därutöver har jag en pågående dialog med Mersam (samverkansmeritering) och via kollegor till främst MUSA (arenor, SU projektleder), SPETS och SAFIR (strategiska partnerskap o ”samverkanscheckar”). Självklart kommer vi att förmedla, antingen information men troligen också kontakter för vidare bearbetning/diskussioner inom rätt samverkansmönster (eller fler om det spänner över mer än ett område). Det här kommer vi att få bättre kläm på framöver även om det låter lite diffust nu!

9.      En påminnelse: 14 maj ska alla komma in med sina ekonomiska rapporter.

10.     För er information: det har, efter många varv, blivit klart att vi måste skriva avtal också inom K3-projekten. Vi återkommer med en så förenklad version som möjligt, men jag har tyvärr inte besked om när.

Ja, nu ger jag mig! Inte det roligaste att sluta med formalia som avtal. Inte heller hinner jag putsa på texten, för nu drar Valborg och fixet med middag. Hoppas ni hänger med på vad jag skrivit! Hör annars av er. Och ni som var med – har jag glömt något viktigt?

Så avslutar jag med att önska er alla en härlig Valborg (utan snöfall?!) och en Första maj-dag i antingen en kamp- eller återhämtningens energigivande anda!

ALLT GOTT,

Charlotte